BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 15 15 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 21 20 1 0