BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 75 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 25 21 4 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 76 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 20 12 8 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 67 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐ (วัดไร่ขิง) อ.สามพราน จ.นครปฐม 24 21 3 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 61 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดห้วยจรเข้ ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 21 21 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 63 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดผาสุการม ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 20 16 4 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 64 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดผาสุการม ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 21 21 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 65 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 24 23 1 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ตลาดบางภาษี ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 0 21 3 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 55 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 0 18 2 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 37 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์วัดไทร ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 24 23 1 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 40 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 23 20 3 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดสาลวัน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 20 19 1 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 34 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดบางปลา ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 22 21 1 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 36 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 21 19 2 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 6 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 20 19 1 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 5 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 21 13 8 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 2 31 พฤษภาคม 2561 02 มิถุนายน 2561 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 0 19 1 0