BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 20 20 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 20 20 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 24 24 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 18 17 1 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 22 22 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 33 25 8 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 99 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 35 24 11 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 28 28 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 18 18 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ 21 21 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 19 18 1 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 21 21 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 186 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 1 1 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 0 30 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 77 31 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาวัดดาว ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 0 33 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 0 19 1 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 0 24 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 0 23 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 73 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดคลองโมง ม.2 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 22 22 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 90 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดโบสถ์ ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 24 24 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 91 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดโบสถ์ ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 25 25 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 92 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.บางตาเถร ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 24 24 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 93 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.บางตาเถร ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 25 21 4 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 79 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 24 24 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 84 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 28 22 6 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 85 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนัน ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 22 22 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 86 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนัน ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 22 22 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 89 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 14 14 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 70 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์วัดบ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 20 20 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 71 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหนองสานแตร ม.6 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 29 28 1 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 72 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 3 บ้านลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 20 20 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 69 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดลาดปลาเค้า ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 18 18 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 67 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดคอกวัว ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 21 21 0 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 82 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 20 20 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 83 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 20 19 1 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 78 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางฯ 0 21 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 44 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 วัดสระพังลาน ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 0 23 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 66 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 วัดหนองหลุม ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 0 24 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 38 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 26 26 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 39 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 26 26 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 14 14 0 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 21 21 0 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 28 28 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 25 25 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 22 22 0 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 28 28 0 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 28 28 0 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 24 24 0 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 26 26 0 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 20 20 0 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช 19 19 0 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช 14 14 0 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 22 22 0 0
54 0930157330401  การทำขนมไทย 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 26 26 0 0
55 0930157330401  การทำขนมไทย 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 25 24 1 0
56 0930157330401  การทำขนมไทย 9 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.สระกระโจม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 32 32 0 0