BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 89 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อ ต.ท่ล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 27 23 4 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 90 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านโป่งไหม ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ 22 16 6 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 85 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 25 24 1 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 65 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 25 17 8 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 69 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 16 4 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 70 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 20 13 7 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 64 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 25 25 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 59 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ วันอินทราม ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 23 23 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 60 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 20 18 2 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.พนมทวน อ.พนมทวน 25 24 1 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอ.หนองปรือ อ.หนองปรือ 25 24 1 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 32 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 25 24 1 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 20 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 25 23 2 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อบต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ 21 19 2 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 1 30 พฤษภาคม 2561 01 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 0 21 0 0