BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 21 17 4 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 18 13 5 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 16 13 3 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 23 18 5 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 25 22 3 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 25 23 2 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 19 13 6 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 18 13 5 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 22 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 26 26 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 0 14 4 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0 29 1 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 12 11 1 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 97 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 อบต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 20 19 1 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 19 18 1 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 23 23 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 25 22 3 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี 21 18 3 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 23 19 4 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 28 26 2 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 26 24 2 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 96 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 บ้านตันตะเตมี หมู่ 10 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 21 20 1 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 72 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 เทศบาล ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 24 24 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 99 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 10 9 1 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 89 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 33 29 4 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 90 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 32 27 5 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 75 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ม.10 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 26 26 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 26 25 1 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 76 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดจันทาราม ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 25 25 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 32 30 2 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 91 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 16 11 5 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 83 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.คุ้งกระถิน ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 19 16 3 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 77 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง 25 24 1 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 25 15 10 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 19 18 1 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 85 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 25 25 0 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 86 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 25 19 6 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 25 22 3 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 71 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 24 23 1 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง 21 21 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 68 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 90/4 หมู่2 ต.กรับใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 19 19 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 69 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 4/3 ม.11 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 25 25 0 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 23 21 2 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง 24 23 1 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 21 19 2 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 23 23 0 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง 21 21 0 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง 21 20 1 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม 21 17 4 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม 26 26 0 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง 26 23 3 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย 26 26 0 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ 22 20 2 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม 25 23 2 0
54 0930157330401  การทำขนมไทย 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง 21 20 1 0
55 0930157330401  การทำขนมไทย 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง 26 20 6 0
56 0930157330401  การทำขนมไทย 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง 24 22 2 0
57 0930157330401  การทำขนมไทย 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง 22 22 0 0
58 0930157330401  การทำขนมไทย 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง 25 24 1 0
59 0930157330401  การทำขนมไทย 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง 24 24 0 0
60 0930157330401  การทำขนมไทย 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง 25 23 2 0
61 0930157330401  การทำขนมไทย 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม 24 24 0 0