BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 18 13 5 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี 16 13 3 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 25 23 2 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 23 18 5 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 25 22 3 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 19 13 6 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 18 13 5 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 22 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 1 1 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 0 14 4 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0 29 1 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 89 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 33 29 4 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 90 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 32 27 5 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 99 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 10 9 1 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 75 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ม.10 ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 26 26 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 26 25 1 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 32 30 2 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 76 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดจันทาราม ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 25 25 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 91 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 16 11 5 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 83 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.คุ้งกระถิน ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 19 16 3 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 77 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง 25 24 1 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 25 15 10 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 85 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 25 25 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 86 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 25 19 6 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 19 18 1 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 68 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 90/4 หมู่2 ต.กรับใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 19 19 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 71 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 24 23 1 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 25 22 3 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง 21 21 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง 26 20 6 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง 24 22 2 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง 22 22 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง 25 24 1 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง 24 24 0 0