BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 247 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 22 19 3 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 248 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 22 19 3 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 246 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลวังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 31 30 1 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 223 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 23 20 3 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 243 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 อบต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 20 17 3 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 245 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 20 17 3 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 238 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 19 19 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 221 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 23 23 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 226 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 20 10 10 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 235 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 20 19 1 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 232 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 21 21 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 227 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ กองทุนหมู่บ้าน ม. 3 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 29 27 2 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 224 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อบต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 27 26 1 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 215 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อบต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 21 21 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 176 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 วัดขอนยางขวาง ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 21 14 7 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 177 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 วัดขอนยางขวาง ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 21 20 1 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 179 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 24 22 2 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 15 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.5 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 26 35 11 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 39 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี 44 41 3 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 21 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ 20 16 4 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 26 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ 21 17 4 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 27 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 19 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ 21 16 5 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 36 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 21 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ 40 30 10 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 174 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อาคารศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกตายอ หมู่ 2 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 24 24 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 175 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อาคารศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกตายอ หมู่ 2 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 22 22 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 170 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 17 17 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 4 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี 48 20 5 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 23 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 18 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ 23 16 7 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 25 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 5 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ 20 16 4 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 24 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ 20 19 1 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 163 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 20 17 3 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 164 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 เทศบาลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 20 17 3 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 165 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 21 18 3 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 12 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดอุดมพรวนาวาส ม.2 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 45 41 4 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 13 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดอุดมพรวนาวาส ม.2 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 46 39 7 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 12 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่13 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี 45 41 4 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 13 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี 46 39 7 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 159 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วตำบลปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 22 22 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 14 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 11 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี 25 19 6 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 11 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดอุดมพรวนาวาส ม.2 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 21 20 1 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดอุดมพรวนาวาส ม.2 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 48 43 5 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 117 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 118 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 20 18 2 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 32 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่9 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ 45 42 3 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 22 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดถ้ำสวรรค์ หมู่ 9 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ 20 19 1 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.ท่าโรง 19 16 3 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 35 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่18 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ 20 12 8 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี 23 18 5 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 9 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี 24 18 6 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 7 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 5 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี 23 15 8 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 10 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 5 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี 48 43 5 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย 150 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 23 23 0 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย 151 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 25 25 0 0
54 0930157330401  การทำขนมไทย 145 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม. 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 28 28 0 0
55 0930157330401  การทำขนมไทย 146 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 23 22 1 0
56 0930157330401  การทำขนมไทย 147 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 25 25 0 0
57 0930157330401  การทำขนมไทย 138 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดอรัญญาวาส ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 22 20 2 0
58 0930157330401  การทำขนมไทย 139 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 21 19 2 0
59 0930157330401  การทำขนมไทย 17 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 15 ต.ภูน้ำหยด 21 21 0 0
60 0930157330401  การทำขนมไทย 18 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 16 ต.ภูน้ำหยด 21 19 2 0
61 0930157330401  การทำขนมไทย 9 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี 44 44 0 0
62 0930157330401  การทำขนมไทย 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.4 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 44 44 0 0
63 0930157330401  การทำขนมไทย 37 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.โคกปรง 21 21 0 0
64 0930157330401  การทำขนมไทย 135 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 24 22 2 0
65 0930157330401  การทำขนมไทย 137 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 28 28 0 0
66 0930157330401  การทำขนมไทย 112 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 0 20 0 0
67 0930157330401  การทำขนมไทย 113 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 0 17 3 0
68 0930157330401  การทำขนมไทย 114 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อบต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 0 18 5 0
69 0930157330401  การทำขนมไทย 115 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อบต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 0 19 3 0
70 0930157330401  การทำขนมไทย 116 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0 11 11 0
71 0930157330401  การทำขนมไทย 16 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 14 ต.ภูน้ำหยด 0 21 0 0
72 0930157330401  การทำขนมไทย 15 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 6 ต.ภูน้ำหยด 26 35 11 0
73 0930157330401  การทำขนมไทย 127 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 23 23 0 0
74 0930157330401  การทำขนมไทย 128 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 22 22 0 0
75 0930157330401  การทำขนมไทย 62 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
76 0930157330401  การทำขนมไทย 63 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 19 13 6 0
77 0930157330401  การทำขนมไทย 64 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 20 19 1 0
78 0930157330401  การทำขนมไทย 65 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 20 19 1 0
79 0930157330401  การทำขนมไทย 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 26 25 1 0
80 0930157330401  การทำขนมไทย 66 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 เทศบาบตำบลบ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 21 21 0 0
81 0930157330401  การทำขนมไทย 67 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 เทศบาบตำบลบ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 21 21 0 0
82 0930157330401  การทำขนมไทย 72 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 25 22 3 0
83 0930157330401  การทำขนมไทย 74 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 25 22 3 0
84 0930157330401  การทำขนมไทย 50 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านหลุง ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
85 0930157330401  การทำขนมไทย 51 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 วัดยาวีใต้ ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 21 17 4 0
86 0930157330401  การทำขนมไทย 52 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 วัดไทรงาม (เขารัง) ต.วังชมพู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 21 21 0 0
87 0930157330401  การทำขนมไทย 46 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านน้ำคำเหนือ ตงปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
88 0930157330401  การทำขนมไทย 47 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ 18 18 0 0
89 0930157330401  การทำขนมไทย 44 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
90 0930157330401  การทำขนมไทย 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม. 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
91 0930157330401  การทำขนมไทย 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.ปากช่อง ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
92 0930157330401  การทำขนมไทย 32 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 45 42 3 0
93 0930157330401  การทำขนมไทย 36 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 40 30 10 0
94 0930157330401  การทำขนมไทย 40 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 22 22 0 0
95 0930157330401  การทำขนมไทย 39 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 44 41 3 0
96 0930157330401  การทำขนมไทย 28 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อบต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 18 2 0
97 0930157330401  การทำขนมไทย 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 24 24 0 0