BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 144 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดหนองกระท้าว หมู่ 3 ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 22 16 6 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 146 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10 ต.หนองกระะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 22 19 3 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 190 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 25 19 6 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 139 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สุชาติ สาดอ่ำ 24 20 4 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 226 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 วัดคลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 25 20 5 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 215 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 วัดห้วยแก้ว ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 23 23 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 124 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดหัวนา หมู่ 4 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 24 24 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 125 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดหัวนา หมู่ 4 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 22 21 1 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 130 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์บ้านเกษตรสัมพันธ์ ม.7 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 25 20 5 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 132 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์บ้านเกษตรสัมพันธ์ ม.7 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 25 18 7 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 152 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 23 21 2 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 232 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 20 20 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 174 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 วัดหนองมะฆัง ม.4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายสุกานตา ไพรศรีอภิชญา สุขแก่น 20 20 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 175 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 วัดหนองมะฆัง ม.4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายปานทิพย์ ศรชัยนายจิราภรณ์ เมฆพัฒน์ 21 18 3 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 122 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สุชาติ สาดอ่ำ 25 25 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 126 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 23 23 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 63 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลมะต้อง ต.มะ่ต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายนวลอนงค์ โพธิ์ปานนายสุกานตา ไพรศรี 0 21 3 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 62 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดคลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายปานทิพย์ ศรชัยนายจิราภรณ์ เมฆพัฒน์ 0 20 1 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 166 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านคุยยาง ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นายตะเพียน ท่าผา 0 23 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 87 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลดอนทอง ต.ตอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 20 20 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 65 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.9 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 22 22 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 55 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.10 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สุนทรี อิ่มอุระ 24 24 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 56 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายมลฑา นิคมขำ 25 25 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 47 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 วัดทับยายเชียงหมู่ 1 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายจิราภรณ์ เมฆพัฒน์นายปานทิพย์ ศรชัย 21 21 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 59 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 7 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายปราณี มหาศรานนท์นายสุกานตา ไพรศรี 25 24 1 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 54 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 10 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สุนทรี อิ่มอุระ 24 20 4 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 74 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ ๑๘ ต. เนินเพิ่ม อ. นครไทย จ.พิษณุโลก 25 25 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 41 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อาหารห้องประชุมโรงเรียนวัดหาดใหญ่ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายวราภรณ์ มีบุญนายปราณี มหาศรานนท์ 20 20 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 32 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์บ้านปลักแรด ม.3 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นางประภารัตน์ คำถาเครือ 0 24 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 33 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์บ้านหลายมือสี ม.6 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นางประภารัตน์ คำถาเครือ 0 24 0 0