BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 1513 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 25 25 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 1067 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นายนัทธมน จ้อยม่วง 21 19 2 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 70660 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 25 25 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 70661 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 22 19 3 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 1060 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นายนัทธมน จ้อยม่วง 25 25 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 016 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นายนัทธมน จ้อยม่วง 24 24 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 1 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย นายนัทธมน จ้อยม่วง 21 21 0 0