BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 175 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 29 29 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 181 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดวังไทร ม.1 ต.วังไทร อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่ม) 25 25 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 168 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดหนองแขม ม.4 ต.ลานกระบือ (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 173 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 26 26 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 174 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 26 26 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 131 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ม.18 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 21 21 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 132 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ม.12 คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 30 30 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 167 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 141 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ม.2 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 0 13 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 152 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดวังหันน้ำดึง ม.5 ต.วังแขม อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 0 30 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 135 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลาการเปรียญวัดมหาชัยมนาราม ม.2 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 17 17 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 120 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลาการเปรียญวัดมหาชัยวนาราม ม.2 ต.มหาชัย อ.ไทรงาม (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 81 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ม.9 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 21 21 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 112 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 วัดเขาคีริส ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 25 25 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 80 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ม.6 ต.วังหาม อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 25 25 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 79 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ม.5 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 22 22 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 78 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ม.1 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 19 19 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 77 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 27 27 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 53 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ต.ป่าพุทธา อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 26 24 2 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 23 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ม.6 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 26 26 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 46 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 22 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ม.7 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 22 22 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 44 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 วัดเพชรไพรวัลย์ ม.2 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 30 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.13 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 21 21 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.21 บ้านหนองบง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 6 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 วัดอัมฤทธิ์ ต.ลานดอกไม้ อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 19 1 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 7 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 4 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 16 16 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 3 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 อบต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) เอษรา อินทพงษ์ 23 23 0 0