BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน 43 43 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 24 24 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 80 77 3 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 21 21 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี 45 21 4 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 25 21 4 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 80 77 3 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 20 19 1 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 80 77 3 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 43 43 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 80 77 3 0