BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 170 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อาคารรวมใจ ม.3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 14 14 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 165 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 23 18 5 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 126 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร 14 14 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 127 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นายนิศานาถ เขียวทองนางอุมาพร แขดอน 23 23 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 128 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นายวรางคณา แสนยากุลนางอุมาพร แขดอนนางสุทธิรัตน์ โมราราย 19 19 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 139 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดกลางแดด ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 16 16 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 125 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร 16 16 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 124 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดพระนอน ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 14 14 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 136 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อาคารที่ทำการกำนัน ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 23 23 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 121 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 16 16 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 122 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 15 15 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 94 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 20 20 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 85 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 25 25 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 86 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 23 23 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 87 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 21 21 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 70 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.4 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 19 19 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 71 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.4 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 19 19 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 72 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.4 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 18 18 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 75 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 15 15 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 76 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 16 16 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 78 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 13 13 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 17 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นางประนอม บุญยะรัตน์ 13 13 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 18 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร 20 20 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 21 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ นายสุนันท์ ทับแคลน 12 12 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 22 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ นายนันทวรรณ เนื้อนาค 22 22 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 14 10 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 18 18 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 5 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 17 17 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 12 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 15 15 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 9 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อาคารเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ นายนันทวรรณ เนื้อนาค 16 16 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 6 05 มิถุนายน 2561 07 มิถุนายน 2561 ร้านค้าชุมชนบ้านท่าทอง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายปาณิสรา พัดศรี 16 16 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 1 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร 20 20 0 0