BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 45 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง 21 21 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 30 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย 13 13 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 12 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 22 22 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 14 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัดการเรียนรู้อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 20 20 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 11 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 21 21 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 10 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 21 21 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 2 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่สะเรียง 20 20 0 0