BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 224 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ทต.นางแล ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย 17 16 1 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 156 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 หมู่ 21 ต.ห้วยสัก อ.เมือง 20 20 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 164 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 บ้านป่าไร่ หมู่ 9 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน 27 27 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 169 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า 29 29 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 185 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 บ้านสบเปา หมู่ 2 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 20 20 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 41 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อบต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 26 26 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 154 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 หมู่ 29 ต.ห้วยสัก อ.เมือง 20 20 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 143 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดห้วยทรายขาว หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน 22 22 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 163 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน 23 23 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 174 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ทต.ท่าสาย ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย 14 13 1 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 136 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.สันติสุข ต.สันติสุข อ.พาน 26 26 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 166 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 หมู่ 4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน 18 18 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 168 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 บ้านโป่งทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า 20 20 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 162 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 ต.จันจว้า อ.แม่จัน 26 26 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 161 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน 22 22 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 39 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน 25 25 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 40 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน 21 21 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 151 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 อบต.แม่เย็น อ.พาน 25 25 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 152 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 อบต.แม่เย็น อ.พาน 25 25 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 145 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 บ้านจอมแจ้ง หมู่ 12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย 24 24 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 148 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หมู่ 16 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง 24 24 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 160 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 บ้านกิ่วพร้าว หมู่ 4 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน 22 22 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 144 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 หมู่ 3 ตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน 0 25 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 120 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ทต.เมืองชุม ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย 23 23 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่เงิน อ.เชียงแสน 19 19 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 25 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่เงิน อ.เชียงแสน 22 22 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 90 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 หมู่ 1 ต.ต้า อ.ขุนตาล 24 24 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 84 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 หมู่ 5 บ้านป่าอ้อ ต.แม่ยาว อ.เมือง 20 20 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 22 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ 21 21 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 94 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 หมู่ 30 ต.ห้วยสัก อ.เมือง 19 19 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 86 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 หมู่ 3 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 25 25 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 21 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 เทศบาลศรีดอนมูล อ.เชียงแสน 27 27 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 79 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อบต.เจริญเมือง อ.พาน 23 23 0 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 72 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 บ้านแม่บงใต้ หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง 17 17 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 46 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 บ้านดอนใต้ หมู่ 9 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 0 24 0 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 15 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0 18 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 16 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0 18 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 6 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 สพร.20เชียงราย 20 20 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 4 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ทต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ 23 23 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 3 05 มิถุนายน 2561 07 มิถุนายน 2561 ทต.สถาน อ.เชียงของ 10 10 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 2 05 มิถุนายน 2561 07 มิถุนายน 2561 ทต.สถาน อ.เชียงของ นางเรณู อุตเถิน 11 11 0 0