BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 10-223 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 บ้านป่าสัก ม.2 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา 20 20 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 10-218 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 34 34 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 10-181 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านค้างหงส์ ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 25 25 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 10-169 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นางศรัญญา สิทธิสมบัติ 18 18 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 10-118 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.12 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 29 29 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 10-165 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายดวงใจ พันธ์เรืองฤทธิ์ 20 20 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 10-166 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 19 19 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 10-134 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดศรีล้อม ม.8 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 20 20 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 10-104 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.เชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 23 23 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 10-102 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 25 25 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 10-143 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายดวงใจ พันธ์เรืองฤทธิ์ 20 20 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 10-144 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายพุดตาล ปวงงาม 20 20 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 10-092 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 25 25 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 10-101 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 0 21 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 10-058 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลปง ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายสุดสาคร วงศ์แก้ว 23 23 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 10-086 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายรุ่งรัสณี ณ ลำปาง 20 20 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 10-087 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายวรินธร ยิ่งกิจไพศาล 20 20 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 10-074 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 บ้านห้วยยางขาม ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 20 20 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 10-073 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 วัดพระธาตุขิงแกง ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 23 23 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 10-081 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 17 17 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 10-062 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 วัดดอนไชย ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายสุดสาคร วงศ์แก้ว 25 25 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 10-078 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นางสาวกาบจันทร์ ราษี 22 22 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 10-079 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นางศรัญญา สิทธิสมบัติ 19 19 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 10-056 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นางศรัญญา สิทธิสมบัติ 16 16 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 10-057 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ วัดนาอ้อม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายสนธยา คำลือ 25 25 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 10-049 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 27 27 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 10-055 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นางศรัญญา สิทธิสมบัติ 20 20 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 10-017 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นางสาวกาบจันทร์ ราษี 19 19 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 10-024 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา นางศรัญญา สิทธิสมบัติ 22 22 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 10-015 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดเชียงหมั้น ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 22 22 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 10-006 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา นายสุดสาคร วงศ์แก้ว 19 19 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 10-009 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อบต.ห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 20 20 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 10-003 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 3 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา นางสาวสุพรรณี ศรีกันไชย 20 20 0 0