BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 139 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 หอประชุมบ้านใหม่น้ำแก่น ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน 30 26 4 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 142 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านร้องตอง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 34 32 2 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 136 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อบต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 20 14 6 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 115 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 34 28 6 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 134 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านจอมจันทร์ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 23 22 1 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 131 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 หอประชุมบ้านนาเหลือง ม.3 อ.เวียงสา จ.น่าน 0 12 3 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 98 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 26 23 3 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 97 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 หอประชุมบ้านปิงหลวง ม.2 อ.นาหมื่น จ.น่าน 25 24 1 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 74 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังว้า ม.5 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 23 21 2 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 73 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าวังผา ม.2 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 27 27 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 88 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดสุขศรี อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 17 17 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 64 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านหมู่ 8 อ.นาหมื่น จ.น่าน 28 27 1 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 34 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาป่าน ม.1 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 0 27 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 43 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน 30 25 5 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 41 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 28 22 6 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 42 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 27 23 4 0