BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 121 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.วังธง อ.เมือง 28 28 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 135 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังธง อ.เมือง 27 27 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 296 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง 25 25 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 297 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งกวาว 24 24 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 257 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 11 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 17 17 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 161 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง 24 24 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 209 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น 25 25 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 21 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ห้วยม้า 17 17 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 22 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.14 ต.ห้วยม้า 18 18 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 246 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสำเภา หมู่ 1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 38 38 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 277 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพ 24 24 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 208 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 สถาบันการจัดการบ้านเหล่า ม.1 ต.สูงเม่น 18 18 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 246 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง 38 38 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 194 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.แม่ยางตาล ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง 23 23 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ 16 16 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ 22 22 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 105 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านต้นม่วง ม.7 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 20 20 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 244 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง หมู่ 4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 23 21 2 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 5 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 25 25 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 6 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 21 21 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 347 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยชุมชน อ.เมือง จ.แพร่ 24 24 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 271 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 25 25 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดบ้านพันเชิง ม.3 49 49 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 270 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 22 22 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 185 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง 18 18 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 186 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง 20 20 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 274 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 23 23 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 366 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ.วัดไผ่ล้อม ม.2 ต.แม่ยม 20 20 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 182 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง 24 24 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 269 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 21 21 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.12 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น 19 19 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 57 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น 20 20 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 273 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 10 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 23 23 0 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 280 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลวังหงส์ 25 25 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 191 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดร้องเข็ม ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง 17 17 0 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 83 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 อาคารสำนักงานสาธารณสุข อ.สอง 20 20 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 56 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น นายสุชาดา โนวังหาร 18 18 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.สูงเม่น 24 24 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 249 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้บ้านสำเภา หมู่ 1 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 20 20 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 26 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายสุนา เข็มวิชัย 21 21 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดมหาโพธิ์ ต.ป่าแมต อ.เมือง 16 16 0 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 60 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น 16 16 0 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 43 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.12 ต.ป่าแมต อ.เมือง 20 20 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 37 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง 22 22 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 38 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง 21 21 0 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 41 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดน้ำชำ ม.2 ต.ป่าแมต อ.เมือง 20 20 0 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 บ้านหนองใหม่ 20 20 0 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 35 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง 20 20 0 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 36 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง 18 18 0 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 34 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.ป่าแมต อ.เมือง 18 18 0 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 20 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ลานนา 22 22 0 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย 16 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 บ้านเหมืองหม้อ นางไพรวรรณ ชาวนา 0 21 0 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 บ้านตอนิมิตร ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 49 49 0 0