BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 131 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 18 18 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 132 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อบต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 19 19 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 128 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 21 21 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 129 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 18 18 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 130 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 125 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ม.3 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 23 23 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 110 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 18 18 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 109 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 อบต.ผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 16 16 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 103 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 21 19 2 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 108 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อบต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 16 16 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 98 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 24 24 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 99 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 24 24 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 94 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 วัดท่าทอง ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 24 24 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 93 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 วัดท่าทอง ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 24 24 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 97 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 19 19 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 74 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 19 19 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 75 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 21 21 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 95 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 10 10 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 92 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองคำฮ้อย ม.4 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 66 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 อบต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 21 21 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 67 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านร้องประดู่ ม.๑ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 19 19 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 65 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 90 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วัดนาโปร่ง ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 0 20 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 88 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วัดนาโปร่ง ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 0 21 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 89 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วัดนาโปร่ง ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 0 21 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 55 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 วัดด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 17 17 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 63 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 53 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 วัดนานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 17 17 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 56 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 วัดป่ากล้วย ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 24 24 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 52 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 อบต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 48 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 วัดหัวดง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 24 24 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 49 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 21 21 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 47 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดดอนไชย ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 23 23 0 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 43 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.1 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พิษณุ พุ่มนก 0 20 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 37 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อบต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 21 21 0 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 24 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 วัดนาหน่ำ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 22 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 วัดจอมแจ้ง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 23 23 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 19 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 25 25 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 8 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลงิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 22 22 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 14 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 11 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 วัดบ้านเกาะ ม.3 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 20 17 3 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 7 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลงิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 9 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อบต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 3 01 มิถุนายน 2561 03 มิถุนายน 2561 อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0