BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-232 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 22 21 1 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-233 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 13 13 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-230 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่พุเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 23 23 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 บ้านท่าเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-217 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 17 17 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-201 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดบ้านฮ่อง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง 22 22 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-209 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 19 18 1 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-207 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 บ้านสบแม่นาง หมู่ที่ 4 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 17 17 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-202 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 วัดต้นมื่น ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 30 30 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-206 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 บ้านหลุกแพะ หมู่ที่ 11 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 31 21 10 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-210 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วัดจอมปิงลุ่ม ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 16 16 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-211 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วัดบ้านใหม่ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 22 22 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-185 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดฮ่องห้า หมู่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 22 21 1 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-189 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดกอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 14 14 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-219 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-186 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ตำบลเวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 21 21 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-192 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 19 19 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-203 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-181 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าตัน ม.5 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 24 21 3 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-168 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 วัดแม่ถอดเหนือ หมู่ 3 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 21 20 1 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-169 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 บ้านสบคือ หมู่ 10 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 21 20 1 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-176 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดศรีหมวดเกล้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 22 22 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-162 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดสิงห์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 19 18 1 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-164 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 หมู่ที่ 8 บ้านหนองนาง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-166 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-140 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 วัดนาฟาน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 22 22 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-152 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-155 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 17 17 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-156 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 บ้านแพะใหม่ หมู่ 5 ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 24 24 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-158 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดวังพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 24 24 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-159 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 15 15 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-138 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดผาแมว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 24 23 1 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-151 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-143 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ทาน หมู่ที่ 9 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 24 24 0 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-136 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านเวียงสรรค์ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 23 22 1 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดหนองมุงพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 24 24 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-120 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-121 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 19 19 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-124 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 23 23 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-125 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 โรงเรียนทุ่งคาวิทยาคม ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 29 29 0 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-126 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 25 25 0 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-137 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 27 27 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-134 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลา SML บ้านนาไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 22 22 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 บ้านด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 25 25 0 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-122 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 25 25 0 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-133 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 20 16 4 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-115 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 19 19 0 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-130 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 วัดบ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 22 22 0 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-128 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 26 26 0 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-103 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-92 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดบ้านมั่ว ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-95 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หมู่ที่ 9 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
54 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-90 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
55 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-99 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
56 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-93 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 19 19 0 0
57 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-94 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 วัดต้นธง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
58 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-89 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 วัดพระธาตุนาก่วมเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 25 25 0 0
59 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-111 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 25 24 1 0
60 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-108 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 27 27 0 0
61 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-101 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 15 15 0 0
62 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-34 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านอ้อน ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 29 26 3 0
63 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-36 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง 23 22 1 0
64 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-97 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 วัดสองแถวพัฒนา ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
65 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-67 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ศาลา SML บ้านหลุก หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 21 18 3 0
66 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-81 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
67 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-82 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
68 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-84 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 23 23 0 0
69 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-83 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
70 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-75 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 22 22 0 0
71 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-76 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านทับหมาก ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 19 19 0 0
72 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-54 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 บ้านน้ำจำ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
73 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-55 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 บ้านน้ำจำ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 16 16 0 0
74 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-66 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 วัดปงหอศาล ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 21 19 2 0
75 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-68 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
76 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-69 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
77 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-50 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ศาลา SML บ้านหลุกใต้ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 27 27 0 0
78 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-61 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 19 19 0 0
79 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-52 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 23 21 2 0
80 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-53 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 24 22 2 0
81 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-58 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 วัดน้ำล้อม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 23 19 4 0
82 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-59 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 วัดน้ำล้อม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 22 21 1 0
83 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-44 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านน้ำโทกหัวดง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 22 22 0 0
84 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-49 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดศรีอ้วน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
85 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-11 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านปันง้าว หมู่ที่ 7 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 26 24 2 0
86 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-42 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 วัดน้ำล้อม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 23 20 3 0
87 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-43 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 วัดน้ำล้อม ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 23 20 3 0
88 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ทะหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 21 21 0 0
89 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-29 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดป่าตันหลวง ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปางว 23 23 0 0
90 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-30 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 หมู่ที่่ 10 บ้านกิ่วพัฒนา ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 23 22 1 0
91 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-37 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 21 19 2 0
92 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-38 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 22 22 0 0
93 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-39 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 21 20 1 0
94 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-14 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 24 22 2 0
95 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-10 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 0 19 0 0
96 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-22 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 0 25 0 0
97 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-23 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 0 20 0 0
98 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-09 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 วัดยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 25 25 0 0
99 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-04 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 20 20 0 0
100 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-08 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 18 18 0 0
101 0930157330401  การทำขนมไทย คพ 4-01 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 20 20 0 0