BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 81 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 25 20 5 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 83 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 22 12 10 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 84 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 21 15 6 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 80 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 22 14 8 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 78 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0 21 3 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 12 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 21 21 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 10 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 23 22 1 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 20 10 10 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 9 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการอำเภอเมืองมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 20 12 8 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 7 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 อบต.กุดแข้ ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 0 12 8 0