BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 100 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ณ วัดมาลัย ม.1 บ.นางัวเหนือ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 22 20 2 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 96 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ณ วัดสุวรรณบรรพต บ้านภูกระแต ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นคพรนม 15 12 3 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 103 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ม.7 บ้านนาพระชัย ต.หนองแสง อ.บ้านแพง จ.นคพรนม 13 13 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 101 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ม.7 บ้านนาพระชัย ต.หนองแสง อ.บ้านแพง จ.นคพรนม 13 13 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 79 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นคพรนม 27 22 5 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 83 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ วัดมาลัย หมู่1 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 20 20 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 77 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกกุง ม.3 ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม 26 16 10 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 44 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม วิลาวัลย์ สาดี 23 21 2 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 38 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดโกศล บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม นายพรรณี บุญรองเรือง 34 24 10 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 42 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาโพธิ์ ม.9 ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 24 21 3 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 31 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาชุม ม.11 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายศรีประภา พิพัฒนสุข 25 23 2 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 35 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 0 15 6 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 22 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลนาคำ ต.นาคำ อ.ศรีศงคราม จ.นครพนม นายสุพัตรา พลเรือง 24 24 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกสวาท ม.6 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายวาสนา ปิ่นประดับ 24 20 4 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านปฏิรูป ม.9 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายพรรณี บุญรองเรือง 15 15 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 19 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านปฏิรูป ม.9 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายศรีประภา พิพัฒนสุข 0 19 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม อัจฉรา พิเลิศ 0 17 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 14 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.พระกลางทุ่ม ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายพรรณี บุญรองเรือง 0 20 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ณ อบต.บ้านผึ้ง อ.เมือง วิลาวัลย์ สาดี 16 16 0 0