BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 109 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครพนม 31 25 6 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 108 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านดงหมู ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นคพรนม 25 24 1 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 91 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.11 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 24 14 10 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 98 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ณ เทศบาลตำบลหาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 14 14 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 111 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านปฏิรูป ม.9 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 12 12 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 100 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ณ วัดมาลัย ม.1 บ.นางัวเหนือ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 22 20 2 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 96 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ณ วัดสุวรรณบรรพต บ้านภูกระแต ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นคพรนม 15 12 3 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 103 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ม.7 บ้านนาพระชัย ต.หนองแสง อ.บ้านแพง จ.นคพรนม 13 13 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 101 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย ม.7 บ้านนาพระชัย ต.หนองแสง อ.บ้านแพง จ.นคพรนม 13 13 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 79 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นคพรนม 27 22 5 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 83 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ วัดมาลัย หมู่1 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 20 20 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 77 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกกุง ม.3 ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม 26 16 10 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 71 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นคพรนม 23 20 3 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 64 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ณ วัดสระพังทอง บ้านทู้ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นคพรนม นายวาสนา ปิ่นประดับ 18 18 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 65 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ณ วัดสระพังทอง บ้านทู้ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นคพรนม 16 16 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 67 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ณ อบต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 19 17 2 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 69 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ณ วัดมาลัย ม.1 บ.นางัวเหนือ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นางสาวปฐมพร ปานลักษณ์ 19 18 1 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 59 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ณ วัดบ้านงิ้ว ม.8 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 21 19 2 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 60 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ณ อบต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม วิลาวัลย์ สาดี 20 19 1 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 58 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ภักดี มณีรัตน์ 22 22 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 55 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ วัดโพธิ์ตาก บ้านโพนบก ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ 25 24 1 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 56 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ อบต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม วิลาวัลย์ สาดี 26 20 6 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 62 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ อบต.หนองซน ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม นายวาสนา ปิ่นประดับ 21 21 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 63 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.2 บ้านดอนเตย อ.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม เชาวลิต เหมลา 25 24 1 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 46 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์ศรี ม.1 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 18 17 1 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีชมชื่น บ้านขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นคพรนม 23 20 3 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 44 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม วิลาวัลย์ สาดี 23 21 2 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 38 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดโกศล บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม นายพรรณี บุญรองเรือง 34 24 10 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 42 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาโพธิ์ ม.9 ต.โพนสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 24 21 3 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 31 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาชุม ม.11 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายศรีประภา พิพัฒนสุข 25 23 2 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 35 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 0 15 6 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 29 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 วัดโพธิ์ศรี ม.1 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 20 18 2 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 28 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ภักดี มณีรัตน์ 19 19 0 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 24 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.นาแข อ.บ้านแพง จ.นครพนม เชาวลิต เหมลา 18 16 2 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 25 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.นาแข อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายศรีประภา พิพัฒนสุข 17 14 3 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 26 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสามผง ม.15 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 18 18 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 27 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายสุพัตรา พลเรือง 24 24 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 23 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโพนสว่างอารมณ์ บ.นาแค ม.8 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นคพรนม 21 18 3 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 22 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลนาคำ ต.นาคำ อ.ศรีศงคราม จ.นครพนม นายสุพัตรา พลเรือง 24 24 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านปฏิรูป ม.9 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายพรรณี บุญรองเรือง 15 15 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านโคกสวาท ม.6 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายวาสนา ปิ่นประดับ 24 20 4 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 19 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านปฏิรูป ม.9 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม นายศรีประภา พิพัฒนสุข 0 19 0 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม อัจฉรา พิเลิศ 0 17 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 14 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.พระกลางทุ่ม ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายพรรณี บุญรองเรือง 0 20 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 13 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ณศาลากลางบ้าน ม.3 ต.ดอนนางหงษ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายพรรณี บุญรองเรือง 22 22 0 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 11 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ณ อบต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 20 20 0 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ณ ม.8 บ้านนิคมทหารผ่านศึกต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม วิลาวัลย์ สาดี 21 21 0 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 12 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ณ อบต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นายวาสนา ปิ่นประดับ 20 20 0 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ณ อบต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม 17 17 0 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 4 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ณ วัดศรีบัวบาน บ้านต้อง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายพรรณี บุญรองเรือง 18 18 0 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 9 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ณ อบต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม นายศรีประภา พิพัฒนสุข 20 20 0 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย 8 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ณ อบต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม 17 16 1 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย 7 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ณ ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม วิลาวัลย์ สาดี 18 18 0 0
54 0930157330401  การทำขนมไทย 6 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม นายพรรณี บุญรองเรือง 17 17 0 0
55 0930157330401  การทำขนมไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ณ อบต.บ้านผึ้ง อ.เมือง วิลาวัลย์ สาดี 16 16 0 0