BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 92 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่ที่11 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ 19 19 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 74 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านดงห้วยเปลือย หมู่11 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 17 17 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 79 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาลานวัฒนธรรมไทโย้ย หมู่15 บ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน 18 14 4 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 75 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 29 27 2 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 73 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 30 24 6 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 83 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่12 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ 22 19 3 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 78 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ 15 14 1 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 77 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ 0 28 7 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 25 14 11 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 19 19 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 19 18 1 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 23 23 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 20 18 2 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง 21 20 1 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย 16 16 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง 20 16 4 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย 21 21 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง 20 19 1 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย 0 25 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง 0 21 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว 21 21 0 0