BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 97 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมหมู่1 ต.โพธิศาล อ.กุสุมาลย์ 27 26 1 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน 21 10 11 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร 24 12 12 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 82 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลาลานวัฒนธรรมไทโย้ย หมู่15 บ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน 20 15 5 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 84 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 วัดบ้านนาเพียงใหม่ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ 24 21 3 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 85 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 วัดบ้านนาเพียงใหม่ ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ 21 19 2 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 95 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน ต.พังโคน อ.พังโคน 30 16 14 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 96 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน ต.พังโคน อ.พังโคน 30 21 9 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ 26 19 7 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 87 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 บ้านโพนแพง หมู่ที่6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส 18 14 4 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม 21 21 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 98 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน 23 18 5 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 81 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศาลาลานวัฒนธรรมไทโย้ย หมู่15 บ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน 18 12 6 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 93 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน ต.พังโคน อ.พังโคน 29 15 14 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 94 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน ต.พังโคน อ.พังโคน 29 20 9 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 86 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 14 12 2 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 90 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ 17 13 4 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 91 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ 22 18 4 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 99 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 27 27 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 88 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน 14 12 2 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 89 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน 18 11 7 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 80 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาลานวัฒนธรรมไทโย้ย หมู่15 บ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน 20 17 3 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 62 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส 19 14 5 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 92 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่ที่11 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ 19 19 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 74 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านดงห้วยเปลือย หมู่11 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 17 17 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 79 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาลานวัฒนธรรมไทโย้ย หมู่15 บ้านอุ่มเหม้า ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน 18 14 4 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 75 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 29 27 2 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 73 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 30 24 6 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 78 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ 15 14 1 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 83 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่12 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ 22 19 3 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 77 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ 0 28 7 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 71 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร 24 22 2 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 72 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 สำนักงานเทศบาลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร 28 26 2 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 69 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม 23 22 1 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร 25 24 1 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร 18 12 6 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 58 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 29 24 5 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 59 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ชัย ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 31 26 5 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร 25 22 3 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร 25 23 2 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 25 14 11 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 19 19 0 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 19 18 1 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 23 23 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 22 18 4 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส 25 21 4 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร 25 19 6 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน 20 10 10 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน 20 9 11 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน 18 15 3 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส 21 15 6 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 20 14 6 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม 20 20 0 0
54 0930157330401  การทำขนมไทย 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอสว่างแดนดิน 20 8 12 0
55 0930157330401  การทำขนมไทย 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน 21 18 3 0
56 0930157330401  การทำขนมไทย 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว 22 14 8 0
57 0930157330401  การทำขนมไทย 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม 22 22 0 0
58 0930157330401  การทำขนมไทย 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย 25 16 9 0
59 0930157330401  การทำขนมไทย 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง 20 17 3 0
60 0930157330401  การทำขนมไทย 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 25 16 9 0
61 0930157330401  การทำขนมไทย 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 20 18 2 0
62 0930157330401  การทำขนมไทย 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง 21 20 1 0
63 0930157330401  การทำขนมไทย 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย 16 16 0 0
64 0930157330401  การทำขนมไทย 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง 20 16 4 0
65 0930157330401  การทำขนมไทย 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย 21 21 0 0
66 0930157330401  การทำขนมไทย 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง 20 19 1 0
67 0930157330401  การทำขนมไทย 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย 0 25 0 0
68 0930157330401  การทำขนมไทย 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง 0 21 0 0
69 0930157330401  การทำขนมไทย 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว 25 23 2 0
70 0930157330401  การทำขนมไทย 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง 25 15 10 0
71 0930157330401  การทำขนมไทย 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ 22 19 3 0
72 0930157330401  การทำขนมไทย 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส 20 18 2 0
73 0930157330401  การทำขนมไทย 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 21 15 6 0
74 0930157330401  การทำขนมไทย 9 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 17 บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย 25 25 0 0
75 0930157330401  การทำขนมไทย 8 17 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 สนพ.สน 22 17 5 0
76 0930157330401  การทำขนมไทย 7 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ 21 19 2 0
77 0930157330401  การทำขนมไทย 6 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 วัดโพธิ์ศรีบ้านขัวก่าย หมู่ 1 ต.ขัวก่าย 20 20 0 0
78 0930157330401  การทำขนมไทย 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 20 17 3 0
79 0930157330401  การทำขนมไทย 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว 24 19 5 0
80 0930157330401  การทำขนมไทย 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ 21 16 5 0
81 0930157330401  การทำขนมไทย 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 20 16 4 0
82 0930157330401  การทำขนมไทย 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว 21 21 0 0