BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 82 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 21 21 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 99 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 16 16 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 90 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดเหนือแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 20 19 1 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 88 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 0 24 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 89 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 0 24 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 63 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 26 25 1 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 48 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านดงน้อย ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 20 20 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 54 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางบ้านบ้านหนองแคน หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 22 22 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 49 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 20 20 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 53 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ดอนหลวงปู่จ้อย ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 22 22 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 22 22 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 36 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 16 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 23 23 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 42 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 19 19 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 43 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 19 19 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 41 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 14 14 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 34 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มค 24 24 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 44 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ OTOP บ้านหนองคู ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 20 20 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 32 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 0 25 0 0