BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 99 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย 20 20 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 54 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 วัดศรีภูกระดึง ต.ภูกระดึง 18 18 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 29 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดโพนค่าย ต.นาอ้อ อ.เมือง 19 17 2 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 30 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดโพนค่าย ต.นาอ้อ อ.เมือง 20 20 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 51 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อ.ภูกระดึง 20 20 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 62 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลากลางบ้าน ม.3 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง 15 14 1 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 63 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์ศรี ม.9 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง 15 15 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 59 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง 23 23 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 60 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดป่าสัมมานุสรณ์ ม.6 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง 19 19 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 61 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดสว่างสามัคคี ม.7 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง 28 26 2 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 39 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดโพธาราม บ้านห้วยลึก ต.นาดินดำ 29 29 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 40 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดโพธาราม บ้านห้วยลึก ต.นาดินดำ 25 25 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 41 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดโพธาราม บ้านห้วยลึก ต.นาดินดำ 26 26 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 44 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม SME ต.ปวนพุ อ.หนองหิน 18 17 1 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 66 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองเลย อ.เมือง 20 20 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 71 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดโนนงาม ม.4 บ้านขอนแก่น ต.นาโป่ง 17 17 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 72 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์งาม ม.14 ต.นาโป่ง อ.เมือง 26 26 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 68 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์ชัยมงคล ต.นาโป่ง อ.เมือง 22 22 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 69 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์ชัยมงคล ต.นาโป่ง อ.เมือง 20 20 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 21 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.9 ต.กกดู่ อ.เมือง 16 14 2 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 22 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.9 ต.กกดู่ อ.เมือง 20 20 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 64 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดศรีชมชื่น ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง 21 18 3 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 19 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.10 ต.กกดู่ อ.เมือง 20 20 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 20 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.10 ต.กกดู่ อ.เมือง 15 14 1 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 35 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 วัดดอยบ้านใหม่พัฒนา(บ้านนาโคก)ต.ศรีสองรัก อ.เมือง 0 17 1 0