BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 4(008) 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านวังสมบูรณ์ ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 25 25 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 18(003) 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 21 21 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 20(004) 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี 28 28 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 10(004) 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแสง จ.อุดรธานี 19 19 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 16(009) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี 19 19 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 16(010) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี 19 19 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 9(011) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี 23 23 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 1(049) 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 18 18 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 1(050) 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 17 17 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 14(017) 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอกุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 0 19 1 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 14(015) 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 0 20 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 13(003) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี 15 15 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 1(044) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโคกนาคลอง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี ชุติกาญจน์ ศรีแสง 19 19 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 17(002) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอ สร้างคอม จ.อุดรธานี 16 16 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 3(001) 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโนนสา ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี นางอัมพรพรรณ จันทะโชติ 18 18 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 1(041) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี นางยุพิน โคตรปัตถา 21 21 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 12(014) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดเกาะแก้วชัยมงคล หมู่ 15 บ้านโนนภูทอง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี นายอัญชลี ศรีแสง 25 25 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 12(015) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดเกาะแก้วชัยมงคล หมู่ 15 บ้านโนนภูทอง ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี นายวทานีย์ ซาโต้ 25 25 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 5(010) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 17 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ชุติกาญจน์ ศรีแสง 22 22 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 6(001) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอไชยวาน จ.อุดรธานี นายอุบลรัตน์ สิงหะสุริยะ 23 23 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 7(001) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกู่แก้ว จ.อุดรธานี นายอัญชลี ศรีแสง 25 25 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 1(034) 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นางนรนาถ ศรีสำราญ 21 21 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 2(006) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ชินกร บุญสิทธิ์ 23 23 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 2(007) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายรัชฎา สิงห์สั่งถ้ำ 23 21 2 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 16(003) 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ชุติกาญจน์ ศรีแสง 20 20 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 16(005) 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายนิดา สิมมาหลวง 25 24 1 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 1(024) 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี นายณัชชา ทองมาศ 20 20 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 14(005) 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นางยุพิน โคตรปัตถา 22 22 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 8(006) 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่10 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นางบทกฎ ไชยโสดา 19 19 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 1(017) 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 8 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสุพัตรา นาผล 25 25 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 1(018) 30 มิถุนายน 2561 03 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสุพัตรา นาผล 0 22 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 2(001) 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านเชียง หมู่ 15 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายปาญจิตร์ ศรีหริ่ง 0 20 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 1(008) 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี ชุติกาญจน์ ศรีแสง 24 23 1 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 8(001) 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นางประไพภรณ์ อมรินทร์ 20 20 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 1(009) 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 วัดหนองนาคำ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางยุพิน โคตรปัตถา 25 25 0 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 1(007) 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลโนนสูง เมืองอุดรธานี ภัทรภาพรรณ แสงเนตร 22 22 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 11(001) 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านโนนทอง หมู่ 9 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี นายปาญจิตร์ ศรีหริ่ง 22 22 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 1(004) 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นายนิดา สิมมาหลวง 20 20 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 9(005) 05 มิถุนายน 2561 07 มิถุนายน 2561 ศาลาบ้านกุดดอกคำหมู่ 4 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี นายสุจิตรา จันทโชติ 20 20 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 18(001) 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านนายม หมู่4 อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี นายชุลีพร อ่อนเหลา 25 24 1 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 10(001) 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านทับกุง หมู่ 11 อ.หนองแสง จ.อุดรธานี นายเพ็ญศรี นาชัยเพิ่ม 22 22 0 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 9(006) 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคมโนนสะอาด หมู่ 1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี นายบุษบา เสริฐสูงเนิน 20 20 0 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 9(002) 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 11 บ้านนาเหล่า ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี นายสุจิตรา จันทโชติ 20 20 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 9(003) 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 วัดจอมแจ้ง บ้านโนนสำราญ หมู่ 11 ต.บุงแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี นายพักตร์พิไล เสริฐสูงเนิน 20 20 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 9(004) 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 ศูนย์หัตกรรมฝายเจริฐสุข หมู่ 9 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี นางบทกฎ ไชยโสดา 20 20 0 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 1(002) 01 มิถุนายน 2561 03 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์บ้านตาด หมู่ 1 ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี นายรัชฎา สิงห์สั่งถ้ำ 23 23 0 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 14(001) 31 พฤษภาคม 2561 02 มิถุนายน 2561 บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 14 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี นางยุพิน โคตรปัตถา 0 24 0 0