BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 65 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 20 20 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 66 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 18 15 3 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 96 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 27 26 1 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 62 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 24 20 4 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 63 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 32 20 12 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 56 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านโนนแดง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 20 19 1 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 57 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 21 21 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 61 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ชุมชนโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 25 25 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 36 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 บ้านแอวมอง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก้่น 25 17 8 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 43 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านจอมบึง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 20 19 1 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 40 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมวัดสระทอง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 24 22 2 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 25 23 2 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 42 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 24 17 7 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 38 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านน้อยโนนราศรี ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 30 27 3 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 39 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดบ้านบะแต้ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 23 23 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 37 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0 24 1 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 31 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านนาเลาะ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 0 22 1 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 32 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 0 20 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 35 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 วัดบ้านหนองโน ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 0 22 1 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 16 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 21 21 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 17 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านหนองหอย หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 23 23 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 15 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 บ้านหนองชา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นางราตรี ยศศรี 20 19 1 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 25 25 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 14 28 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0 24 0 0