BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 39 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านกุดดู่ ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 25 25 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 40 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านกุดดู่ ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 30 29 1 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 41 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดศิริชัยเจริญ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 25 18 7 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 42 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ ศาลาการเปรียญวัดศิริชัยเจริญ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 25 19 6 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 43 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 25 18 7 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 44 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 25 18 7 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 38 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกรุงศรี ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 20 17 3 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 33 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 29 25 4 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 34 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลนาดี ม.11 อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 25 22 3 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 35 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู 20 14 6 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 36 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู 20 19 1 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 37 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู 21 16 5 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 23 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนชัยศรี ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 20 17 3 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนชัยศรี ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 20 16 4 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 18 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาวัดโนนสะอาด บ้านโนนหินซา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 18 16 2 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 19 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาวัดโนนสะอาด บ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 19 15 4 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 21 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 24 15 9 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 22 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 24 18 6 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 15 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านโคกม่วง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 27 25 2 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 16 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคก หมู่ที่ 10 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 21 20 1 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 17 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคก หมู่ที่ 10 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 18 13 5 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 20 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนภูทอง หมู่ 1ต.วังทอง อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 19 19 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 13 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแก หมู่ที่ 7 ต.นาแก อ.นาวัง 28 27 1 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 14 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาล ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 25 25 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 12 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาวัง หมู่ที่ 9 ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 0 18 3 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.2 บ้านกุดดู่ ต.กุดดู่ อ.โนนสัง 25 25 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 2 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง 25 24 1 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 23 23 0 0