BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 43 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 23 23 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 45 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 20 20 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 41 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 18 18 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 42 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 18 18 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 47 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 17 17 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 40 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่6 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 28 28 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 185 (487) 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ ศาลาวัดท่ามะนาว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 1 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 39 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 0 17 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 30 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลิง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 21 21 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 29 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลไคสีอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 25 25 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 27 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านแสนสำราญ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายสุจิตรา จันทโชติ 21 21 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 24 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านม่วงมีชัย ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ธนพล พละแสน 20 20 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 25 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านม่วงมีชัย ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายวริยา ประจวบสุข 20 20 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 26 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปื่อย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ สมปอง นันทะเเสง 28 28 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 23 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ นายบุษบา เสริฐสูงเนิน 16 16 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 22 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ นางบทกฎ ไชยโสดา 18 18 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 16 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ธนพล พละแสน 17 17 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นายบุษบา เสริฐสูงเนิน 18 18 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 18 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ธนพล พละแสน 29 29 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 5 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นายพักตร์พิไล เสริฐสูงเนิน 18 18 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 6 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ธนพล พละแสน 19 19 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 7 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเลิง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 18 18 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 8 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 16 16 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ธนพล พละแสน 16 16 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ นายพักตร์พิไล เสริฐสูงเนิน 16 16 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นายบุษบา เสริฐสูงเนิน 18 18 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นางบทกฎ ไชยโสดา 17 17 0 0