BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 307 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 306 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 12 ต.โป่งนก อ.เภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ 27 27 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 289 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 21 18 3 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 303 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อบต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 28 28 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 305 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 15 ต.ยางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 327 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 วัดบางอัมพันธ์ ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 22 22 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 312 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อบต.ช่องสามหมอ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 12 12 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 313 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อบต.ช่องสามหมอ .ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 13 12 1 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 310 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 20 12 8 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 293 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 10 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 300 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 อบต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 15 15 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 254 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 อบต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 24 24 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 281 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 สนพ.ชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 270 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศูนย์เรียนรู่้ หมู่ 4 ต.นางแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 0 10 3 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 212 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 วัดประทุมชาติ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 23 23 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 216 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมการบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ต.บลถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 26 26 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 203 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 210 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมบ้านเอื้ออาทรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 27 27 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 197 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานเทศบาลช่องสามหมอ ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 20 19 1 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 195 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 20 19 1 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 201 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 23 23 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 209 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมบ้านเอื้ออาทรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 205 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อบต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 187 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลา SML บ้านหนองบัวทอง ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 24 24 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 199 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 บ้านโนนม่วง หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 19 19 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 170 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลต.นาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 22 22 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 168 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อบต.หนองขาม ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 167 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 161 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาธิปไตยบ้านภูทอง หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 176 05 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อบต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 178 05 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ศาลาประชุม หมู่ 5 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 23 23 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 179 05 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ศาลาประชุม หมู่ 5 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 22 22 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 165 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อบต.บ้านชวน ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 151 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ อบต.โนนสำราญ ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 0 25 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 124 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อบต.บ้านชวน ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 118 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อบต.คูเมือง ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 22 22 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 120 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลหนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 114 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ 9 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 24 24 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 104 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SML บ้านเล่า ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 113 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาวัดสระเวียน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 22 22 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 101 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 22 22 0 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 84 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบูรพาลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 21 21 0 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 86 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.นางแดด ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 87 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.นางแดด ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 88 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.นางแดด ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 102 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 21 21 0 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 93 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 22 22 0 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 92 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารห้องประชุมบ้านเอื้ออาทรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 61 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อ.แก้งคร้อง จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 65 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลางบ้าน ม.4 ต.บ้านขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 22 22 0 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 68 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย 50 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 24 24 0 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย 70 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านราษฎร์ดำเนิน ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 24 24 0 0
54 0930157330401  การทำขนมไทย 80 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบางอัมพันธ์ ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 22 22 0 0
55 0930157330401  การทำขนมไทย 49 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 0 25 0 0
56 0930157330401  การทำขนมไทย 36 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม 23 23 0 0
57 0930157330401  การทำขนมไทย 37 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ณ วัดม่วง ม.1 ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
58 0930157330401  การทำขนมไทย 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 23 23 0 0
59 0930157330401  การทำขนมไทย 8 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 24 24 0 0
60 0930157330401  การทำขนมไทย 30 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ณ หมู่ที่ 18 ต.ละหาร อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
61 0930157330401  การทำขนมไทย 19 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 17 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
62 0930157330401  การทำขนมไทย 7 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 20 20 0 0
63 0930157330401  การทำขนมไทย 6 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ 21 21 0 0
64 0930157330401  การทำขนมไทย 22 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 20 20 0 0
65 0930157330401  การทำขนมไทย 5 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโสก หมู่ 10 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
66 0930157330401  การทำขนมไทย 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโสก หมู่ 10 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0