BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 20 20 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 28 28 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 38 35 3 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 0 17 7 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 20 17 3 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร 19 18 1 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 26 22 4 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 27 26 1 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 20 20 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 15 14 1 0