BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 463 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลากลางบ้านห้วยเดื่อ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร 16 16 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 473 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลากลางบ้านห้วยเดื่อ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร 18 18 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 417 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลากลางบ้านอุดรเจริญ หมู่ 13 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก 20 20 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 418 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 21 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก 18 18 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 398 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านบัวงาม อ.เดชอุดม 16 16 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 414 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร 22 22 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 304 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาบ้านตาโม ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน 29 29 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 448 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อบต.ตบหู อ.เดชอุดม 22 22 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 449 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์วัดพุทธนิคมกิตติยาราม ม.11 ต.ไร่น้อย 12 12 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 395 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดบ้านแขม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ 21 21 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 367 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอสิรินธร 30 30 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 460 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ดอนเจ้าปู่ ต.ในเมือง อ.เมือง 16 16 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 441 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อ.เมือง 20 20 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 346 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อบต.โนนก่อ อ.สิรินธร 18 18 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 362 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อบต.โนนก่อ อ.สิรินธร 22 22 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 421 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านโนนยาง ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น 0 27 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 399 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองบ่อ ม.4 ต.หนองบ่อ อ.เมือง 0 16 1 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 459 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดพระธาตุหนองบัว ต.ในเมือง อ.เมือง 0 18 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 380 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อบต.คันไร่ อ.สิรินธร 22 22 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 382 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อบต.คันไร่ อ.สิรินธร 22 22 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 383 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อบต.คันไร่ อ.สิรินธร 18 18 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 384 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อบต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร 21 20 1 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 379 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อบต.คันไร่ อ.สิรินธร 19 19 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 243 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อ.เดชอุดม 18 18 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 252 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 321 หมู่ 4 บ้านทุ่งนาคำ ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ 20 20 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 179 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ต.คำครั่ง อ.เดชอุดม 16 16 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 361 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม 25 25 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 369 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 บ้านสมบูรณ์สามัคคี หมู่ 17 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร 21 21 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 411 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านดอนโป่ง ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ 20 20 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 241 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.กลาง อ.เดชอุดม 21 21 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 427 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 20 20 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 426 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 25 25 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 407 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 23 23 0 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 403 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 23 23 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 406 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 20 20 0 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 146 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 21 21 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 147 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 25 25 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 148 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 24 24 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 319 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาประจำหมู่บ้านหนองสองห้อง ต.สำโรง อ.สำโรง 16 16 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 302 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางบ้านท่าเสียว หมู่ 9 อ.พิบูลมังสาหาร 20 20 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 310 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ต.ตบหู อ.เดชอุดม 16 16 0 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 318 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง 17 17 0 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 152 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางบ้าน หมู่ 3 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ 19 19 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 227 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 9 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร 18 18 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 307 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ต.คำหว้า อ.ตาลสุม 22 22 0 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 308 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม 22 22 0 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 283 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 บ้านนาห้าง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร 20 20 0 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 277 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านใหม่นาคลอง ม.17 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร 20 20 0 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 186 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 20 20 0 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 140 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.ป่าโมง อ.เดชอุดม 21 21 0 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 214 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ตลาดสดหมู่ 15 บ้านสร้างถ่อ อ.เขื่องใน 21 19 2 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย 225 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน 20 20 0 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย 278 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ตลาดนัดบ้านหัวดอน ม.9 อ.พิบูลมังสาหาร 23 23 0 0
54 0930157330401  การทำขนมไทย 279 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร 23 23 0 0
55 0930157330401  การทำขนมไทย 162 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางบ้าน ม. 1 อ.เดชอุดม 25 25 0 0
56 0930157330401  การทำขนมไทย 223 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน 17 17 0 0
57 0930157330401  การทำขนมไทย 228 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 9 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร 21 21 0 0
58 0930157330401  การทำขนมไทย 231 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ 17 17 0 0
59 0930157330401  การทำขนมไทย 103 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อบต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ 22 22 0 0
60 0930157330401  การทำขนมไทย 104 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 วัดวารินทรารม ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ 18 18 0 0
61 0930157330401  การทำขนมไทย 105 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 หอประชุมบ้านดอนโป่ง หมู่ 3 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ 22 22 0 0
62 0930157330401  การทำขนมไทย 110 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อ.สิรินธร 21 21 0 0
63 0930157330401  การทำขนมไทย 111 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อ.สิรินธร 21 20 1 0
64 0930157330401  การทำขนมไทย 113 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก 22 21 1 0
65 0930157330401  การทำขนมไทย 88 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อ.เขมราฐ 23 23 0 0
66 0930157330401  การทำขนมไทย 90 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อบต. โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น 21 16 5 0
67 0930157330401  การทำขนมไทย 91 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อ.น้ำขุ่น 24 24 0 0
68 0930157330401  การทำขนมไทย 93 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อ.น้ำยืน 20 18 2 0
69 0930157330401  การทำขนมไทย 94 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อ.น้ำยืน 21 21 0 0
70 0930157330401  การทำขนมไทย 95 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อ.น้ำยืน 22 22 0 0
71 0930157330401  การทำขนมไทย 96 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อ.น้ำยืน 24 24 0 0
72 0930157330401  การทำขนมไทย 97 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน 17 17 0 0
73 0930157330401  การทำขนมไทย 98 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 16 16 0 0
74 0930157330401  การทำขนมไทย 99 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 16 16 0 0
75 0930157330401  การทำขนมไทย 59 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อ.เขมราฐ 24 24 0 0
76 0930157330401  การทำขนมไทย 86 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อ.สิรินธร 19 19 0 0
77 0930157330401  การทำขนมไทย 60 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อ.เขมราฐ 25 25 0 0
78 0930157330401  การทำขนมไทย 61 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อ.เขมราฐ 18 18 0 0
79 0930157330401  การทำขนมไทย 62 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อบต.กองโพน อ.นาตาล 24 23 1 0
80 0930157330401  การทำขนมไทย 63 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อบต.พะลาน อ.นาตาล 25 25 0 0
81 0930157330401  การทำขนมไทย 65 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อ.เขมราฐ 20 20 0 0
82 0930157330401  การทำขนมไทย 66 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อ.เขมราฐ 21 21 0 0
83 0930157330401  การทำขนมไทย 67 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อบต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น 23 23 0 0
84 0930157330401  การทำขนมไทย 68 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อบต.ยาง อ.น้ำยืน 19 19 0 0
85 0930157330401  การทำขนมไทย 69 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อบต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน 24 24 0 0
86 0930157330401  การทำขนมไทย 70 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน 23 23 0 0
87 0930157330401  การทำขนมไทย 71 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลากลางบ้านกระโสบ ต.กระโสบ อ.เมือง 19 19 0 0
88 0930157330401  การทำขนมไทย 74 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อบต. ปทุม อ.เมือง 16 16 0 0
89 0930157330401  การทำขนมไทย 78 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 อบต.คำน้ำแซบ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ 23 23 0 0
90 0930157330401  การทำขนมไทย 34 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ 20 20 0 0
91 0930157330401  การทำขนมไทย 33 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อ.เขมราฐ 21 20 1 0
92 0930157330401  การทำขนมไทย 37 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 ตำบลบุเปื่อย อำเภอน้ำยืน 25 25 0 0
93 0930157330401  การทำขนมไทย 38 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน 21 21 0 0
94 0930157330401  การทำขนมไทย 35 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อบต ไพบูลย์ .น้ำขุ่น 21 21 0 0
95 0930157330401  การทำขนมไทย 36 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อ.น้ำขุ่น 21 20 1 0
96 0930157330401  การทำขนมไทย 31 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อ.เขมราฐ 23 23 0 0
97 0930157330401  การทำขนมไทย 45 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อบต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ 21 21 0 0
98 0930157330401  การทำขนมไทย 48 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อบต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ 22 21 1 0
99 0930157330401  การทำขนมไทย 55 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อ.สิรินธร 24 22 2 0
100 0930157330401  การทำขนมไทย 56 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อ.สิรินธร 24 24 0 0
101 0930157330401  การทำขนมไทย 57 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก 20 20 0 0
102 0930157330401  การทำขนมไทย 46 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 อบต.คำขวาง อ.วารินชำราบ 22 22 0 0
103 0930157330401  การทำขนมไทย 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อ.ดอนมดแดง 20 19 1 0
104 0930157330401  การทำขนมไทย 8 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อบต.นาตาล อ.นาตาล 20 19 1 0
105 0930157330401  การทำขนมไทย 26 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร 24 24 0 0
106 0930157330401  การทำขนมไทย 27 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร 21 20 1 0
107 0930157330401  การทำขนมไทย 25 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อบต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ 25 25 0 0
108 0930157330401  การทำขนมไทย 23 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 บ้านทุ่งนาคำ ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ 22 22 0 0
109 0930157330401  การทำขนมไทย 14 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สพร 7 อุบล 17 17 0 0
110 0930157330401  การทำขนมไทย 16 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศาลากลางบ้านจอมปลวกสูง บ้านจอมปลวกสูง ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร 20 20 0 0
111 0930157330401  การทำขนมไทย 22 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 วัดบ้านโนนยาง หมู่ 2 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ 21 21 0 0
112 0930157330401  การทำขนมไทย 19 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สพร.7 อุบลราชธานี 16 16 0 0
113 0930157330401  การทำขนมไทย 21 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สพร.7 อุบลราชธานี 16 16 0 0
114 0930157330401  การทำขนมไทย 29 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าเสือโก๊ก 17 16 1 0