BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 77 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลระแงง อำเภอศ๊ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./ อ.ปัญญา 25 25 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 117 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลากลางหมู่บ้านหมื่นสังข์ ม.4 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ( อ.นพรุจ) 20 20 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 126 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาวัด หมู่ที่ 7 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ปัญญา 24 24 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 135 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ./* อ.ปัญญา 20 20 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 103 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ (อ.นพรุจ) 19 19 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 78 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ (อ.นพรุจ) 17 17 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 86 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ (อ.นพรุจ) 22 22 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 16 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 0 25 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 24 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 0 19 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 15 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผป. วิษณุ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บ้านเขวา ม.2 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 0 23 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 51 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์(อ.ทวีสิทธิ์) 25 25 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 59 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 โครงการทับทิมสยาม 04 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์(สทร. สงคราม) 25 25 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 62 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผป.ศิรดา อบต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 20 20 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 65 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 โครงการทับทิมสยาม 04 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์(สทร. สงคราม) 25 25 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 61 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผป.ศิรดา อบต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 25 25 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 55 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 สทร 39/2561 อ.เชิดชัย อบต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 24 24 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 60 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลระแง อำเภอศ๊ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./ อ.ปัญญา 25 25 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 52 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดบ้านขวาวใหญ่ หมู่ 1 ต ขวาวใหญ่ จ.สุรินทร์ 21 21 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 53 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สทร 23/2561 อ.เชิดชัย ทต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 25 25 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สทร 24/2561 อ.เชิดชัย ทต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 25 25 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 92 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 บ้านทุ่งราม ต.ผักไหม อ.ศีรขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ 21 21 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 96 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้เกษตร บ้านทุ่งราม ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ อ.ศักดิ์ณรงค์ 22 22 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 23 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผป. วิษณุ อบต.โคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 23 23 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลระแง อำเภอศ๊ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./ อ.ปัญญา นายอรทัย อำไพภิญโญกุล 24 24 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 46 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลระแง อำเภอศ๊ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ./ อ.ปัญญา 25 25 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ภายใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 24 24 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 32 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 พร. อ.บุญเพ็ง ภายใน ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 21 21 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 41 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 พร. อ.สังทอง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ต.ระแง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ นายจันทรินทร์ ดวงใจ 23 23 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 25 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สทร 3/2561 ศาลากลางหมู่บ้านสลักได ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 20 18 2 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สทร 2/2561 อ.สงคราม ศาลากลางหมู่บ้านตาเตียวสามัคคี หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 20 20 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 1 23 พฤษภาคม 2561 07 มิถุนายน 2561 สทร 1/2651 อ.ทวีสิทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ตำบลเฉนียง จ.สุรินทร์ 0 20 0 0