BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 72 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 20 17 3 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 73 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อบต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 22 21 1 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 66 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 20 19 1 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 70 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม. 17 ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 16 16 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 71 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม บ้านโคกเพชร ม. 10 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 14 14 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 68 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลากลางม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 25 25 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 65 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ม.6 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 24 20 4 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 22 22 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 22 19 3 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 24 19 5 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 23 19 4 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 20 20 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 20 20 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 17 14 3 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 26 26 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 20 20 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 21 19 2 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 15 15 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 16 16 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 17 17 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 20 16 4 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 25 25 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ 21 17 4 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 23 23 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 21 17 4 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 0 20 0 0