BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 172 (451) 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.14 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 21 16 5 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 191 (508) 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 33 33 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 189 (501) 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านบ่อทอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 18 18 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 190 (502) 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ ศาลาวัดศรีมาศราษฎร์บำรุง (นิคมผัง 2) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 17 17 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 188 (495) 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคมม. 1 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 20 18 2 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 186 (504) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ วัดจิราธิวัฒน์ บ้านโป่งแมลงวัน ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 5 15 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 161 (428) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 25 23 2 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 162 (429) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 22 21 1 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 163 (430) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 22 20 2 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 164 (431) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 20 12 8 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 165 (432) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 21 19 2 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 176 (463) 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 24 22 2 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 160 (427) 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา 21 15 6 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 159 (426) 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา 22 18 4 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 180 (485) 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหลักเขต ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 19 19 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 182 (484) 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ ศาลาวัดราษฎร์บำรุง บ้านผัง 13 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 184 (486) 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ ศาลาวัดซับหวาย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 18 18 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 185 (487) 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ ศาลาวัดท่ามะนาว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 19 19 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 179 (481) 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ อ.เทพารักษณ์ จ.นครราชสีมา 18 18 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 144 (392) 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ณ วัดงิ้วฉิมพลี ม. 3 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 26 24 2 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 145 (393) 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ณ วั ดงิ้วฉิมพลี ม. 3 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 27 23 4 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 143 (388) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 24 20 4 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 150 (406) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 22 22 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 151 (409) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 157 (420) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ วัดยางน้อย ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 16 4 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 133 (348) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 21 20 1 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 135 (351) 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 22 18 4 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 121 (317) 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 21 20 1 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 136 (354) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 22 21 1 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 139 (357) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริาหรส่วนตำบลทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 20 19 1 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 134 (350) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 26 24 2 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 131 (346) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ อบต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา กัญญาภัค ประสิทธิ์พันธุ์ 22 20 2 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 132 (347) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ศม อัสวกุล 21 18 3 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 147 (396) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 20 18 2 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 148 (384) 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสีมุม ม.2 ต.สีมุม อ.เมือง จ. นครราชสีมา 25 25 0 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 129 (339) 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 22 15 7 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 130 (340) 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 22 15 7 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 140 (358) 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครรชสีมา 20 16 4 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 141 (374) 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการอบต.หนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง นม. 22 22 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 142 (375) 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการอบต.หนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 18 2 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 113 (295) 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 22 20 2 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 108 (284) 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา นายนุชสุรีย? แต้สุจิ 27 23 4 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 119 (310) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนใหญ่ ม.4 ต.ตะเกคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 120 (314) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 1 ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 25 25 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 123 (327) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ วัดพรหมราช ม. 8 บ้านพรมราช ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 24 21 3 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 128 (334) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา 27 26 1 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 180 (328) 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ณ ศาลา SML ม. 12 บ้านเก่าเหนือ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 21 20 1 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 111 (293) 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 22 22 0 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 112 (294) 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 23 22 1 0
50 0930157330401  การทำขนมไทย 118 (307) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านวังโป่งเหนือ ม. 11 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
51 0930157330401  การทำขนมไทย 124 (323) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ วัดตะขบ ม. 1 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 21 20 1 0
52 0930157330401  การทำขนมไทย 122 (321) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาหมู่บ้าน ม. 1 บ้านคลองวัด ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 20 17 3 0
53 0930157330401  การทำขนมไทย 126 (370) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ วัดมะขามเฒ่า ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
54 0930157330401  การทำขนมไทย 127 (371) 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ณ วัดใหม่อินทราราม ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
55 0930157330401  การทำขนมไทย 125 (332) 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ณ วัดโคกตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 20 20 0 0
56 0930157330401  การทำขนมไทย 110 (287) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ศาลา SML ม.12 บ้านเก่าเหนือ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 24 22 2 0
57 0930157330401  การทำขนมไทย 116 (300) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ อบต.ตำบลสระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 25 25 0 0
58 0930157330401  การทำขนมไทย 109 (286) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ศาลา SML ม.11 บ้านห้วยใต้ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 27 19 8 0
59 0930157330401  การทำขนมไทย 105 (271) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริาหรส่วนตำบลสารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ปัญจพร มณฑา 22 22 0 0
60 0930157330401  การทำขนมไทย 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดตะพงนอก อ.เมือง จ.ระยอง 1 1 0 0
61 0930157330401  การทำขนมไทย 97 (250) 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ตลาดเทศบาลไทย-ไชยวาล ม. 1 บ้านไทรโยง ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 22 21 1 0
62 0930157330401  การทำขนมไทย 98 (254) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 0 17 3 0
63 0930157330401  การทำขนมไทย 99 (255) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 0 15 5 0
64 0930157330401  การทำขนมไทย 100 (256) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 0 18 6 0
65 0930157330401  การทำขนมไทย 101 (257) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 0 23 0 0
66 0930157330401  การทำขนมไทย 104 (266) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา นางสริยา ประทุมวงส์ 0 17 3 0
67 0930157330401  การทำขนมไทย 117 (363) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีษะละเลิง ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 20 0 0
68 0930157330401  การทำขนมไทย 114 (297) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งสว่าง ตำบลเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 25 0 0
69 0930157330401  การทำขนมไทย 115 (299) 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งสว่าง ตำบลเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 0 23 2 0
70 0930157330401  การทำขนมไทย 64 (173) 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 24 24 0 0
71 0930157330401  การทำขนมไทย 78 (193) 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 26 22 4 0
72 0930157330401  การทำขนมไทย 81 (198) 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 21 20 1 0
73 0930157330401  การทำขนมไทย 66 (174) 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลางบ้าน ม. 3 บ้านห้วยทราย ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 24 24 0 0
74 0930157330401  การทำขนมไทย 80 (197) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 22 18 4 0
75 0930157330401  การทำขนมไทย 83 (205) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
76 0930157330401  การทำขนมไทย 84 (211) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาวัดบ้านหนองกราด ม. 4 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สุวณีย์ สุกใส 21 21 0 0
77 0930157330401  การทำขนมไทย 85 (215) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม. 3 ต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ทศพล มณฑา 20 20 0 0
78 0930157330401  การทำขนมไทย 79 (196) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 21 20 1 0
79 0930157330401  การทำขนมไทย 82 (201) 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ณ สวนสุขภาพโนนไม้แดง ม.2 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา อังคณา ลีสันเทียะ 20 19 1 0
80 0930157330401  การทำขนมไทย 77 (190) 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 25 25 0 0
81 0930157330401  การทำขนมไทย 62 (161) 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.3 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 25 25 0 0
82 0930157330401  การทำขนมไทย 57 (151) 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
83 0930157330401  การทำขนมไทย 65 (176) 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม ม.5 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
84 0930157330401  การทำขนมไทย 70 (181) 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ชัชวาล ธนะปัด 30 30 0 0
85 0930157330401  การทำขนมไทย 71 (183) 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา. นายฐิติวัลค์ ไชยศุภมงคล 19 18 1 0
86 0930157330401  การทำขนมไทย 72 (184) 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา. นายอมรา เพิ่มพูลทรัพย์ 20 15 5 0
87 0930157330401  การทำขนมไทย 73 (185) 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา. 20 20 0 0
88 0930157330401  การทำขนมไทย 74 (186) 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองบัว ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา. 20 17 3 0
89 0930157330401  การทำขนมไทย 67 (178) 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นางวารุณี ลอยวัน 20 20 0 0
90 0930157330401  การทำขนมไทย 68 (179) 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นายจินดาภา เรืองศุข 20 20 0 0
91 0930157330401  การทำขนมไทย 69 (180) 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SML ม.3 ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นางศิริมา พลเยี่ยม 25 25 0 0
92 0930157330401  การทำขนมไทย 51 (138) 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นายระวินันท์ เมธีวัชรธนาภรณ์ 23 22 1 0
93 0930157330401  การทำขนมไทย 52 (139) 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 20 19 1 0
94 0930157330401  การทำขนมไทย 53 (141) 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 20 19 1 0
95 0930157330401  การทำขนมไทย 60 (159) 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 25 25 0 0
96 0930157330401  การทำขนมไทย 61 (160) 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองสะแกดอนสันติ ม.10 บ้านดอนสันติ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 22 22 0 0
97 0930157330401  การทำขนมไทย 55 (149) 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองมะค่า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
98 0930157330401  การทำขนมไทย 56 (150) 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหนองมะค่า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
99 0930157330401  การทำขนมไทย 63 (163) 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอ.ประทาย 13 ซ.เทศบาล ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 21 21 0 0
100 0930157330401  การทำขนมไทย 58 (155) 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสีมุม ม. 3 ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
101 0930157330401  การทำขนมไทย 59 (157) 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอ.ชุมพวง เลขที่ 1 ม.1 บ้านตาทุ่ง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 22 22 0 0
102 0930157330401  การทำขนมไทย 50 (130) 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 15 5 0
103 0930157330401  การทำขนมไทย 54 (144) 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางนิตยา นพพรการต์ 20 20 0 0
104 0930157330401  การทำขนมไทย 40 (112) 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเมือง ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา สุทัศน์ ปินะถา 20 14 6 0
105 0930157330401  การทำขนมไทย 41 (113) 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเมือง ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา วรรณิตา นิพิมาย 20 20 0 0
106 0930157330401  การทำขนมไทย 42 (114) 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเมือง ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 19 17 2 0
107 0930157330401  การทำขนมไทย 37 (108) 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา นายนุชสุรีย? แต้สุจิ 16 12 4 0
108 0930157330401  การทำขนมไทย 38 (109) 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา นายฤทัย พลหาญ 17 17 0 0
109 0930157330401  การทำขนมไทย 39 (110) 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปัญจพร มณฑา 24 24 0 0
110 0930157330401  การทำขนมไทย 46 (120) 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา อิสริยาภรณ์ อินทรมงคล 21 20 1 0
111 0930157330401  การทำขนมไทย 47 (121) 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา นายอมรา เพิ่มพูลทรัพย์ 21 20 1 0
112 0930157330401  การทำขนมไทย 49 (128) 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ชัชวาล ธนะปัด 24 24 0 0
113 0930157330401  การทำขนมไทย 48 (125) 30 มิถุนายน 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ปัญจพร มณฑา 0 22 0 0
114 0930157330401  การทำขนมไทย 43 (117) 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SML ม.4 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กุลจิรา ศุภหิรัญกิจ 0 20 1 0
115 0930157330401  การทำขนมไทย 44 (118) 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SML ม.4 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา พิริยะ สุทธิวงศ์ 0 20 1 0
116 0930157330401  การทำขนมไทย 45 (119) 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SML ม.4 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0 19 2 0
117 0930157330401  การทำขนมไทย 33 (93) 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลา SME ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0 20 0 0
118 0930157330401  การทำขนมไทย 24 (63) 30 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ชัชชัย ชาญสูงเนิน 0 24 0 0
119 0930157330401  การทำขนมไทย 16 (46) 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา กัญญาภัค ประสิทธิ์พันธุ์ 22 22 0 0
120 0930157330401  การทำขนมไทย 11 (34) 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา นายจันทิมา พูลขวัญ 25 25 0 0
121 0930157330401  การทำขนมไทย 19 (52) 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านปางอโศก ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายระวินันท์ เมธีวัชรธนาภรณ์ 17 17 0 0
122 0930157330401  การทำขนมไทย 7 (16) 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอประทาย เลขที่ 13 ซ.เทศบาล ต.ประทาย อ..ประทาย จ.นครราชสีมา กัญญาภัค ประสิทธิ์พันธุ์ 20 20 0 0
123 0930157330401  การทำขนมไทย 9 (20) 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอประทาย เลขที่ 13 ซ.เทศบาล ต.ประทาย อ..ประทาย จ.นครราชสีมา วรินทร ดิษยวัฒน์ 20 20 0 0
124 0930157330401  การทำขนมไทย 8 (19) 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ณ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.10 ต.วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายระวินันท์ เมธีวัชรธนาภรณ์ 20 18 2 0
125 0930157330401  การทำขนมไทย 6 (13) 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย ต.ขุย อ..ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา วรินทร ดิษยวัฒน์ 20 20 0 0
126 0930157330401  การทำขนมไทย 5 (12) 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย ต.ขุย อ..ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา กัญญาภัค ประสิทธิ์พันธุ์ศม อัสวกุล 21 21 0 0
127 0930157330401  การทำขนมไทย 10 (25) 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายอมรา เพิ่มพูลทรัพย์ 20 20 0 0
128 0930157330401  การทำขนมไทย 4 (9) 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.1 บ้านปางอโศก ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 20 18 2 0
129 0930157330401  การทำขนมไทย 3 (7) 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา วรินทร ดิษยวัฒน์ 20 19 1 0
130 0930157330401  การทำขนมไทย 2 (6) 05 มิถุนายน 2561 07 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วรินทร ดิษยวัฒน์ 20 19 1 0