BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 18 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 23 16 7 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 11 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 25 22 3 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 12 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สนพ.สระแก้ว 26 26 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 10 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อบต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 25 21 4 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 7 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 0 8 14 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 1 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 20 16 4 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 2 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 20 15 5 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 3 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 20 15 5 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 4 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 20 14 6 0