BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 27 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 อบต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27 10 17 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 26 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 สนพ.สระแก้ว 23 11 12 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 23 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมตำบลหนองหว้า 24 18 6 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 24 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 20 15 5 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 25 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 21 8 13 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 18 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 23 16 7 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 สนพ.สระแก้ว 25 14 11 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 6 ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 25 15 10 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 22 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 24 12 12 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 16 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 20 13 7 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 17 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 16 7 9 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 15 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 19 13 6 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 สนพ.สระแก้ว 26 21 5 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 13 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 วัดท่าเกวียน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 28 19 9 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 14 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 25 15 10 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 11 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 25 22 3 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 12 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สนพ.สระแก้ว 26 26 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 10 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 อบต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 25 21 4 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 7 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 หอประชุมอำเภออรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 0 8 14 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 5 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 23 11 12 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 3 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 20 15 5 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 4 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 20 14 6 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 1 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 20 16 4 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 2 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 หอประชุมอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 20 15 5 0