BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร 22 22 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ 19 19 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา 20 20 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง 23 23 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 18 18 0 0