BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 7 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ัวัดสุทธิธรรม(ครองรั้ง) ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ 20 19 1 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อบต.บ้านหอย ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม 26 21 5 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 3 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม การเคหะ บ้านเอื้ออาทรปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี 28 17 11 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดรัตนรังษี ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี 27 25 2 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาวัดกำแพง หมู่ที่ 8 ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม 28 22 6 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านบุสูง ต.นาดี อ.นาดี 25 25 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านบุสูง ต.นาดี อ.นาดี 25 21 4 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 23 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดพันธ์ศรี หมู่ที่ 1 ต.นาดี อ.นาดี 21 21 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 ต.นาดี อ.นาดี 24 21 3 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 22 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดโนนแดง ต.สำพันตา อ.นาดี 21 21 0 0