BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 51 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อบต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 18 18 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 52 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อบต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 22 22 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 50 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อบต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 19 19 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 45 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 27 27 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 46 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 16 16 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 47 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 14 14 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 48 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 49 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อบต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 17 17 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 43 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 อบต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 24 24 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 44 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 อบต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 41 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 0 21 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 42 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 0 36 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 22 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดรามัญ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24 24 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 23 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 32 31 1 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 24 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 20 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดรามัญ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 20 19 1 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 21 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 16 16 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 19 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 15 15 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 6 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สนง.เทศบาลตำบลดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 19 18 1 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 14 14 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 5 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 วัดสนามชัาง ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 15 15 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 4 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 วัดแสมขาวเจริญราษฎร์ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 22 22 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 15 15 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 2 30 มิถุนายน 2561 07 กรกฎาคม 2561 อบต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 0 10 0 0