BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด 17 17 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 2 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อบต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 25 25 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 20 20 0 0