BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 32 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 วัดตะเคียนทอง ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 17 17 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 31 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วัดวันยาวบน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 20 16 4 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 30 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 วัดโป่งขนมจีน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 18 15 3 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 29 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22 22 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 23 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดตะปอนใหญ่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 16 16 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 30 30 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดบ่อเวฬุวนาราม ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 11 11 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี 24 23 1 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 14 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 15 15 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 5 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 วัดเขาชวัง อำเภอโป่งน้ำร้อน นางฐิตา ภู่เจริญ 20 20 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 4 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 วัดป่าเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน นางฐิตา ภู่เจริญ 20 20 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 3 31 พฤษภาคม 2561 02 มิถุนายน 2561 วัดปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ 0 20 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 2 30 พฤษภาคม 2561 02 มิถุนายน 2561 วัดทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว 0 20 0 0