BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 19 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 เทศบาลเชิงเนิน 26 26 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดตะพงนอก อ.เมือง จ.ระยอง 22 22 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง 18 18 0 0