BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 18 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดใหม่ท่าโพธิ์ ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม 20 20 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยดุสิตธานี 17 17 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 11 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 1 ต.เกษตรสุวรรณ 18 18 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดหนองใหญ่ศิริธรรม อำเภอหนองใหญ่ 24 24 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดใหม่ท่าโพธิ์ ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม 21 21 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 3 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองศรีราชา 23 23 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 20 19 1 0