BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 26 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท 20 15 5 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 47 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.6 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ 22 14 8 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 37 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอหนองแซง อ.หนองแซง 21 11 10 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 25 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท 24 10 14 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 39 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย อ.หนองแค 24 13 11 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 40 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อ.หนองแค 25 16 9 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 41 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก อ.หนองแค 19 10 9 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 42 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก อ.หนองแค 25 13 12 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 24 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลพุกร่าง อ.พระพุทธบาท 25 20 5 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 38 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี(หลังเก่า) อ.เมืองสระบุรี 24 15 9 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 20 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองแค อ.หนองแค 20 17 3 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 9 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี 21 18 3 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ 20 14 6 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 7 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดหลังสวน ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน 20 19 1 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 1 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบล หน้าพระลาน 24 21 3 0