BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 40 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 22 22 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 41 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 9 9 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 28 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท นายประเสริฐ แสงทับ 24 24 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 33 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท นายสุนันท์ จันทร์อ่ำ 26 22 4 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 31 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท นายเปรมฤดี สังคะโห 23 23 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 32 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท นายวัชรี แถมเจริญ 22 21 1 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 29 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศูนย์จัดสวัสดิการสังคมตำบลโพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท นายประเสริฐ แสงทับ 25 23 2 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 30 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท นายสุนันท์ จันทร์อ่ำ 21 18 3 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 20 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 25 25 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 19 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาหมู่บ้าน ม.3 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เพ็ญศรี โพธ์แหน 23 23 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 17 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท นายเปรมฤดี สังคะโห 24 24 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 22 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท นายสุนันท์ จันทร์อ่ำ 21 19 2 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 21 06 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ม.4 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นายผกามาศ สท้านวัตร 20 20 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 18 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลากลางหมู่บ้าน ม.8 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 18 17 1 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ วัดเขื่อนพลเทพ ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 21 21 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน บ้านคลองใหญ่ ม.10 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท อัญนรา ฉายศรี 20 19 1 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 14 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 22 22 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 15 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลา SML ม.1 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 20 20 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 2 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองโสน ม.6 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 22 21 1 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ศาลาประชาคม ม.14 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นายเปรมฤดี สังคะโห 19 16 3 0