BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 18 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 22 20 2 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 16 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายวันเพ็ญ หาญคำ 26 26 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 15 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 วัดห้วยเจริญสุข อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายวันเพ็ญ หาญคำ 0 20 2 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายวันเพ็ญ หาญคำ 20 20 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 1 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ยศวดี สรรพศรี 25 23 2 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 วัดตราชู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายสุรินทร์ คงแสง 25 25 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นายวันเพ็ญ หาญคำ 21 21 0 0