BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 26 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 บ้าน อสร.ลินนา ม.3 ต.ชะไว อ.ไชโย 18 18 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 27 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ชุมชน 4 เทศบาลป่าโมก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก 18 18 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 28 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ชุมชน 4 เทศบาลป่าโมก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก 23 23 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 24 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลอบทม ม.2 ต.สามโก้ 20 20 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 25 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดมงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ 23 23 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 20 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 กองทุนหมู่บ้านหงษ์ ม.5 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง 22 22 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลา SML ม.4 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง 18 18 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลา SML ม.5 ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง 22 22 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 23 01 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อ.ป่าโมก 22 14 8 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 10 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดสี่ร้อย ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ 25 23 2 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 11 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 วัดหนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง 21 20 1 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 12 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาSML ม.2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง 21 20 1 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 9 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ชุมชนทรัพย์สิน ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง 23 21 2 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 8 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาSML ม.3 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา 21 21 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 6 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดนางชำ ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ 25 22 3 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 7 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาวัดตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ 25 23 2 0