BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 51 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อบต.วังน้อย อ.วังน้อย 14 14 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 49 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลภาชี 19 19 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 50 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดเกาะ ต.ลาดงา อ.เสนา 20 20 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 47 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน 20 20 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 48 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 16 16 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 46 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ 11 11 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 45 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภออุทัย 20 14 6 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 44 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน 20 20 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 43 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านกรด อ.บางปะอิน 0 20 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 31 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 วัดตึก ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 25 25 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 32 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ 24 24 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 33 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย 20 20 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 29 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 วัดอินทาราม ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 18 18 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 30 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 วัดอินทาราม ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 20 20 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 28 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภออุทัย 20 20 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 27 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์ อำเภอผักไห่ 16 16 0 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 26 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 วัดหนองปลาดุก ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง 20 20 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 24 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอบางปะหัน 23 23 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 25 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อ.วังน้อย 25 25 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 23 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา 24 24 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 22 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลพระอินราชา 0 20 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าเรือ 24 24 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 12 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 สภาตำบลทางช้าง อ.บางบาล 24 24 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 10 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลปลายกลัด 20 20 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการกำนันตำบลปลายกลัด 20 20 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดกอไผ่ อ.บางบาล 20 20 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 7 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วัดน้ำเต้า อ.บางบาล 20 20 0 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 8 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.คลองตะเคียน 24 24 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 9 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.คลองตะเคียน 25 25 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อบต.พยอม 21 21 0 0