BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อบต.ทวีวัฒนา 18 16 2 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครนนทบุรี 20 20 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.ไทรใหญ่ 13 12 1 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อบต.หนองเพรางาย 16 15 1 0