BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330401  การทำขนมไทย 110 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศูนย์การค้าเสียงสมบููรณ์(พื้นที่ ๓) 24 24 0 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 115 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย 23 10 0 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 116 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส 13 13 0 0
4 0930157330401  การทำขนมไทย 117 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 6 6 0 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 45 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 16 16 0 0
6 0930157330401  การทำขนมไทย 117 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส 6 6 0 0
7 0930157330401  การทำขนมไทย 60 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 รร.วัดบางขุนเทียนนอก (พื้นที่ 5) 16 16 0 0
8 0930157330401  การทำขนมไทย 112 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย 5 5 0 0
9 0930157330401  การทำขนมไทย 114 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน) 20 20 0 0
10 0930157330401  การทำขนมไทย 110 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 24 24 0 0
11 0930157330401  การทำขนมไทย 111 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่บ้านทันมัย 19 19 0 0
12 0930157330401  การทำขนมไทย 19 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดมงคลวราราม 19 19 0 0
13 0930157330401  การทำขนมไทย 20 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 11 11 0 0
14 0930157330401  การทำขนมไทย 108 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 22 22 0 0
15 0930157330401  การทำขนมไทย 107 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 23 23 0 0
16 0930157330401  การทำขนมไทย 75 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 (พีื้นที่ 1) 17 16 1 0
17 0930157330401  การทำขนมไทย 13 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 พื้นที่ 5 9 9 0 0
18 0930157330401  การทำขนมไทย 105 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 20 20 0 0
19 0930157330401  การทำขนมไทย 106 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดดอนเมือง) 16 16 0 0
20 0930157330401  การทำขนมไทย 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 13 13 0 0
21 0930157330401  การทำขนมไทย 11 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สพร.13 กทม. 23 23 0 0
22 0930157330401  การทำขนมไทย 23 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 21 21 0 0
23 0930157330401  การทำขนมไทย 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 14 14 0 0
24 0930157330401  การทำขนมไทย 100 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 16 16 0 0
25 0930157330401  การทำขนมไทย 102 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) 18 18 0 0
26 0930157330401  การทำขนมไทย 101 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(วัดดอนเมือง) 12 12 0 0
27 0930157330401  การทำขนมไทย 53 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) 17 14 3 0
28 0930157330401  การทำขนมไทย 56 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) 18 18 0 0
29 0930157330401  การทำขนมไทย 57 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 23 23 0 0
30 0930157330401  การทำขนมไทย 24 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 19 19 0 0
31 0930157330401  การทำขนมไทย 32 13 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) อ.สุปราณี 21 21 0 0
32 0930157330401  การทำขนมไทย 59 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่ม(วท.แรงงาน) 16 16 0 0
33 0930157330401  การทำขนมไทย 52 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) 19 18 1 0
34 0930157330401  การทำขนมไทย 44 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 20 20 0 0
35 0930157330401  การทำขนมไทย 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 9 9 0 0
36 0930157330401  การทำขนมไทย 17 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) 14 14 0 0
37 0930157330401  การทำขนมไทย 51 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) 17 17 0 0
38 0930157330401  การทำขนมไทย 58 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 รร.ราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) 20 20 0 0
39 0930157330401  การทำขนมไทย 14 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 16 16 0 0
40 0930157330401  การทำขนมไทย 40 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 7 7 0 0
41 0930157330401  การทำขนมไทย 28 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) 18 18 0 0
42 0930157330401  การทำขนมไทย 16 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) 0 13 1 0
43 0930157330401  การทำขนมไทย 5 24 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.วัสสกร) 0 0 0 0
44 0930157330401  การทำขนมไทย 6 24 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.กฤษชนก) 0 0 0 0
45 0930157330401  การทำขนมไทย 25 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) 25 25 0 0
46 0930157330401  การทำขนมไทย 8 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) 20 18 2 0
47 0930157330401  การทำขนมไทย 7 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(หลวงพ่อทวีศักดิ์) 18 18 0 0
48 0930157330401  การทำขนมไทย 2 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน 14 14 0 0
49 0930157330401  การทำขนมไทย 1 01 มิถุนายน 2561 03 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 17 17 0 0