BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บรก-140 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 10 10 0 0
2 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บรก-136 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 บ้านสันต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 24 18 6 0
3 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บรก135 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านไม้ตะเคียน ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 23 22 1 0
4 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บรก 52 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อบต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 19 19 0 0
5 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บรก56 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อบต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 20 20 0 0
6 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บรก-41 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายชญานินทร์ บุญเลิศ 26 23 3 0
7 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บรก-42 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 27 26 1 0
8 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บรก-23 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายชญานินทร์ บุญเลิศ 24 24 0 0