BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 18-167 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 14 11 3 0